Landbruk

Verditaksering av landbrukseiendommer i forbindelse med lån, familie overdragelser, fritt salg i markedet og rettsoppgjør. 

En landbrukstakst definerer fastsettelse av eiendommens salgsverdi ved fri omsetning, samt verdi ved belåning. Det tas alltid hensyn til en eventuell odel/kår på eiendommen. Ved et salg av landbrukseiendommer vil de fleste være konsesjonspliktig. Taksten må derfor beregnes etter de bestemmelser som gjelder for konsesjonspliktig landbrukseiendom. Det er derfor naturlig å ta utgangspunkt i konsesjonslovens § 1 (formålsparagrafen) som lyder: "Denne lov har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese:
1.Landbruksnæringen 
2.Behovet for utbyggingsgrunn
3.Allmenne naturvern og friluftsinteresser
4.En samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling vedr. fast eiendom."

På eiendommer som har sentral beliggenhet, gis det muligheter til å øke verdien ved å ta hensyn til bostedsverdien, men ikke opp til det nivå som markedet er villig til å betale. I usentrale strøk kan konsesjonsverdien bli høyere enn hva markedet er villig til å betale. Takstmannen skal sette konsesjonsverdien og ikke ta hensyn til eventuelt familiesalg eller odelsoverdragelse. Bygningen verdsettes etter nedskrevet gjenanskaffelsesverdi dvs. en tar hensyn til bygningens anvendelse, kurans, alder, vedlikeholdsmangler og lignende. Skog og jord verdsettes etter nettoavkastningen som kapitaliseres etter departementets rundskriv vedrørende kapitalrentefot. 

Lovens formålsparagraf bestemmer et effektivt vern om landbruksproduksjonsarealer på den ene side, samtidig som den også ivaretar og tilgodeser samfunnsinteressene. Ved taksering er dette generelt har Landbruksdepartementet gitt veiledende retningslinjer for verdsetting av konsesjonspliktig eiendomservev. Disse retningslinjer legges til grunn ved takstberegning av eiendommen. 

NOTODDEN

IL Takst A/S
Stallbakken 1
3675 Notodden
Telefon: 466 33 380
post@iltakst.no

KONGSBERG

IL Takst A/S
Nordahl Bruns Gate 3
3612 Kongsberg
Telefon: 466 33 380
post@iltakst.no

HJARTDAL

IL Takst A/S
Libøvegen 64
3690 Hjartdal
Telefon: 466 33 380
post@iltakst.no

RAULAND

IL Takst A/S
Raulandsvegen 1723
3864 Rauland
Telefon: 466 33 380
post@iltakst.no